Menu Zamknij

R​egulamin parkingu


§ 1
Klient dokonując zakupu usługi za pośrednictwem strony www.grandparking.pl lub z chwilą wjazdu pojazdu na Parking oraz uiszczenia opłaty parkingowej dochodzi do zawarcia umowy przechowania. Przedmiotem umowy przechowania jest wyłącznie samochód oraz rzeczy stanowiące jego wyposażenia fabryczne. Opłata za parking jest równoznaczna z akceptacja regulaminu. 

§ 2 
GRAND Parking jest parkingiem dozorowanym płatnym. Parking jest w pełni utwardzony, ogrodzony, oświetlony, ubezpieczony, monitorowany, dozorowany. Powierzchnia parkingu, wjazdy i wyjazdy są kontrolowane przez obsługę parkingu. Parking jest czynny cały rok, przyjazdy i wyjazdy obsługiwane są przez całą dobę.
§ 3
1.Parking jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku. 
2.Na terenie parkingu założone zostały kamery działające również w nocy na podczerwień przez cały rok wraz z możliwością rejestracji obrazu. Przy wjeździe mogą zostać wykonane zdjęcia dokumentujące stan zewnętrzny pojazdu. Pozyskane w ten sposób materiały mogą zawierać nr rejestracyjny pojazdu oraz wizerunek Klienta. 
3.Odpłatność korzystania z parkingu określa cennik usług parkingowych dostępny na www.grandparking.pl  i musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu wjazdu na parking.
 4.Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe - jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5.Pojazd może pozostawać na parkingu wyłącznie celem jego parkowania. 
6.Bez zgody pracownika parkingu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej z pojazdu, dokonywania napraw pojazdów, mycia pojazdu itp. 
7.W przypadku awarii pojazdu zdarzenie należy zgłosić obsłudze parkingu. 
8.W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązuje prawo drogowe. 
9.W razie potrzeby ruchem na parkingu kieruje obsługa parkingu. 
10.Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. 
11.Osobom w stanie nietrzeźwym lub osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu obsługa parkingu może odmówić przyjęcia samochodu na parking oraz wydania z niego pojazdu. 
12.Grand Parking nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu , nie będące jego wyposażeniem (dokumenty, środki pieniężne, bagaże, elektronika itd.) 
13.W razie stwierdzenia w czasie trwania umowy w pozostawionym i zamkniętym pojeździe organizmów żywych lub materiałów zagrażających bezpieczeństwu, Klient upoważnia GRAND Parking do siłowego otwarcia pojazdu w zakresie niezbędnym do ich usunięcia, a następnie jego zabezpieczenia na koszt Klienta. 14. Na parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10km/h
§ 4
Parking jest ubezpieczony, jednak nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone bez swojej winy, w szczególności przez innych Klientów parkingu. Ubezpieczenie nie obejmuje również szkód powstałych w wyniku warunków atmosferycznych, siły wyższej, ataków terrorystycznych , działań wojennych itd.
§ 5
Przed pozostawieniem pojazdu na parkingu Klient ma obowiązek okazać obsłudze parkingu pojazd oraz dowód rejestracyjny (na żądanie) i zgłosić:
wszystkie uszkodzenia pojazdu, jak również braki w jego wyposażeniu i osprzęcie zewnętrznym,
dodatkowe wyposażenie zewnętrzne (np. dodatkowa antena, CB, bagażnik dachowy, kołpaki, itp.).
W razie stwierdzenia podczas oględzin uszkodzeń pojazdu lub dodatkowego wyposażenia zewnętrznego Klient i obsługa parkingu sporządzą stosowną adnotację pisemną. W razie odmowy podpisania adnotacji przez Klienta, GRAND Parking ma prawo odstąpienia od umowy i zażądania natychmiastowego opuszczenia parkingu przez pojazd Klienta. W przypadku niedostosowania się do powyższego i pozostawienia pojazdu bezumownie na parkingu, mimo nie zawarcia umowy, Klient jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości pięciokrotności opłaty wynikającej z Cennika za wykupioną usługę, a GRAND Parking jest zwolnione z jakiejkolwiek odpowiedzialności za pojazd, gdyż nie świadczy wówczas usługi parkingowej, który został pozostawiony na ryzyko Klienta. Niezależnie od powyższego w żadnym przypadku GRAND Parking nie przyjmuje na przechowanie kluczyków do pojazdu.
§ 6
Wydany Klientowi po wjeździe na parking przez GRAND Parking kwit parkingowy uprawnia do korzystania z jednego miejsca parkingowego. Kwitu parkingowego nie wolno zostawiać w pojeździe ani udostępniać osobom trzecim. Wydanie zwrotne pojazdu odbywa się tylko i wyłącznie za okazaniem wyżej wymienionego kwitu parkingowego. Do odbioru pojazdu można upoważnić inną osobę pisemnie z podpisem złożonym w obecności pracownika GRAND Parking.
§ 7
W przypadku zgubienia przez Klienta kwitu parkingowego pojazd może być odebrany wyłącznie po okazaniu pracownikowi GRAND Parkingu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego osoby odbierającej pojazd i wypełnieniu odpowiedniego formularza. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez osobę próbującą odebrać pojazd bez kwitu parkingowego, pracownik parkingu ma obowiązek wezwać policję.
W przypadku zgubienia kluczyków bądź zatrzaśnięcia w pojeździe, próby dostania się przez Klienta do wnętrza samochodu mogą być podjęte tylko po okazaniu przez Klienta dowodu rejestracyjnego oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość , ewentualnie dowodu potwierdzającego możliwości użytkowania zgodnie z wiedzą właściciela pojazdu.
§ 8
 Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu pod rygorem utraty jakichkolwiek roszczeń o naprawie szkody w stosunku do GRAND Parking. Wyjazd z parkingu bez poczynionych wspólnie z pracownikiem parkingu adnotacji dotyczącej stanu pojazdu oznacza, iż Klient opuszcza parking bez zastrzeżeń do obsługi oraz bez powstania jakiejkolwiek szkody w pojeździe podczas trwania umowy. Roszczenie powstałych na parkingu szkód, zgłoszone przed jego opuszczeniem regulowane są przez ubezpieczyciel parkingu, którego nazwę, adres oraz nr polisy można uzyskać u obsługi GRAND Parkingu.
§ 9
Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania zaistniałych w pojeździe systemów zabezpieczeń. W przypadku wywołania systemu alarmowego w pojeździe w casie trwania umowy, Klient upoważnia GRAND Parking do jego dezaktywacji w razie takiej możliwości technicznej bez uszkodzenia pojazdu, a w przeciwnym razie zwalnia GRAND Parking z odpowiedzialności z powodu rozładowania akumulatora bądź innych uszkodzeń wynikających z tego powodu.
§10
Parking nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 11
Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej na adres biuro@grandparking.pl. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni.